Finding Office Space in Bangkok

อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา

"ไม่ใกล้รถไฟฟ้า" ไม่ใกล้รถไฟฟ้า

Office Space for Rent

อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคาร 2 ชั้น + 1 ชั้นลอย มีรายละเอียดดังนี้

          ทำเล = ถนนเจริญนคร
          พื้นที่
= 2,000 ตรม

 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจเช่า
ติดต่อ: จิรายุส
โทรศัพท์:
081-6824898
Email: jirayus_b@yahoo.com


ตัวอาคาร

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

บริเวณด้านนอกอาคาร

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

ชั้น 1

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

ชั้น 2

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

ชั้น 3 (ชั้นลอย)

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"

"อาคารสำนักงานให้เช่าหรือขาย ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา"